Dla właścicieli gruntów

Właściciele nieruchomości, przez które będzie przebiegał gazociąg, otrzymają zgodnie z prawem odszkodowania. Po zakończeniu prac budowlanych będą mogli nadal użytkować swoje nieruchomości.

Przy wytyczaniu trasy gazociągu kluczowe znaczenie mają lokalne uwarunkowania przestrzenne, społeczne i środowiskowe. Dlatego na etapie planowania uwzględniono przede wszystkim istniejącą i planowaną zabudowę oraz infrastrukturę drogową i energetyczną, a także plany zagospodarowania przestrzennego gmin. Dołożono wszelkich starań, by przebieg gazociągu jak najmniej ingerował w otoczenie i by ograniczyć jego wpływ na środowisko.

Podstawa prawna inwestycji

Budowa gazociągów, podobnie jak dróg czy linii energetycznych, ma ogromne znaczenia dla całego społeczeństwa i dlatego zalicza się je do inwestycji celu publicznego. Realizowane są one w oparciu o szczególne przepisy. W tym wypadku jest to Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.        o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1836). Przepisy te pozwalają na przyspieszenie szeregu procedur, tak aby projekty były sprawnie realizowane.

Inwestycja krok po kroku

Z myślą o właścicielach nieruchomości, na których prowadzone będą prace, przygotowaliśmy najważniejsze informacje o tym, jak przebiegać będzie budowa. Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, mogą je Państwo zadawać, korzystając ze specjalnie w tym celu uruchomionej infolinii telefonicznej lub wysłać do nas za pośrednictwem adresu e-mail (dane dostępne w zakładce Kontakt).

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca robót pisemnie zawiadomi o tym fakcie właściciela nieruchomości.
Wykazy terenów, na których będzie realizowana inwestycja, z podziałem na poszczególne działki, znajdują się w urzędach gmin, można je również sprawdzić odnajdując swoją nieruchomość na interaktywnej mapie inwestycji (link).

Udokumentowanie stanu nieruchomości

Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca ma obowiązek opisać stan nieruchomości: spisać rodzaje upraw, nasadzeń oraz innych elementów zagospodarowania. Właściciele mogą wziąć udział w procesie dokumentowania stanu nieruchomości, do czego Państwa zachęcamy. W przypadku nieobecności właściciela protokół zostanie przygotowany samodzielnie przez wykonawcę. Protokół chroni interesy właścicieli nieruchomości, ponieważ dokładnie opisuje stan nieruchomości przed rozpoczęciem pracy. Jego podpisaną kopię otrzymuje właściciel. Zaleca się usunięcie wszelkich elementów ruchomych z obszaru objętego budową. 

Zgłoszenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Większość gazociągu powstanie na terenach rolnych. Gazociąg nie zablokuje w przyszłości prowadzenia prac rolnych. Jeśli właściciel pobiera dopłaty w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, płatności rolno-środowiskowych oraz płatności PROW, ONW i innych, po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych powinien skontaktować się z Biurem Powiatowym ARiMR, by uzyskać informacje o  wyłączeniu 
z dopłat tej powierzchni działki, na której będą prowadzone prace budowlane. Zgłoszenie powinno być zrealizowane w terminie właściwym dla zgłoszenia wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności. Jeśli w kontakcie z tymi instytucjami pojawią się jakiekolwiek problemy jako inwestorzy będziemy pomagać właścicielom udzielając wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

Pas montażowy

Pas montażowy jest elementem niezbędnym do wykonania wykopu, a także zdeponowania na nim mas ziemnych. Co ważne, szczególnie dla osób wykorzystujących nieruchomości rolniczo, ziemia i humus z wykopu składowane są osobno.

W pasie montażowym w trakcie budowy odbywać się będzie ruch maszyn i pojazdów wykorzystywanych do transportu materiałów. Wykonawca robót w trakcie prac ma obowiązek zapewnienia Państwu dostępu i dojazdu do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych.

W trakcie pierwszej wizyty w terenie zostanie wyznaczony obszar zarezerwowany na pas montażowy.

Jego szerokość wynosi 29 metrów w przypadku gruntów ornych, łąk, pastwisk, nieużytków. 15 m od osi gazociągu znajduje się strefa montażu, 14 m od osi - strefa odkładu. Dla terenów leśnych jest to mniej, bo 19 metrów (10 m od osi - strefa montażu, 9 m od osi - strefa odkładu).
W szczególnych przypadkach np. podczas wykonywania przekroczeń infrastruktury metodami bezwykopowymi (np. prowadzenia gazociągu pod drogą), pas montażowy może zostać poszerzony do 36 metrów. Dla terenów o słabej nośności gruntów szerokość pasa montażowego będzie ustalana indywidualnie dla danego odcinka.

Drzewa i krzewy

Jeśli na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją, zostaną one uprzednio wycięte. Drewno pozyskane z wycinki wykonawca przekaże właścicielowi nieruchomości.

Po zakończeniu prac pas montażowy będzie mógł z powrotem zostać zalesiony, z wyłączeniem pasa o łącznej szerokości 4 metrów (po 2 metry od osi gazociągu) – w przypadku działek oznaczonych w ewidencji jako Ls oraz 6 metrów (po 3 metry od osi gazociągu) – w przypadku pozostałych działek.

Odbudowa systemów melioracyjnych

Jeśli podczas realizacji inwestycji przerwane zostaną ciągi drenarskie, wykonawca robót jest zobowiązany do ich odbudowania.

Odbiór nieruchomości po inwestycji

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych teren zostanie przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu odbioru nieruchomości, który powinien podpisać właściciel nieruchomości. Egzemplarz protokołu zostanie przekazany wojewodzie i będzie częścią dokumentacji, która posłuży do określenia wysokości odszkodowania.    Po podpisaniu protokołu właściciel nieruchomości może powrócić do ponownego użytkowania terenu.
 

Strefa kontrolowana

Na czas eksploatacji gazociągu na jego trasie zostanie wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 12 m (po 6 metrów w obie strony od osi gazociągu). W tej strefie występuje kilka ograniczeń, które związane są z bezpieczeństwem funkcjonowania gazociągu. Poza granicą tej strefy nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości, a jej przeznaczenie nie ulega zmianie.

W strefie kontrolowanej wprowadzone zostaną ograniczenia w sposobie użytkowania gruntów.

Dotyczą one przede wszystkim:

 • zakazu wznoszenia obiektów budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów oraz podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania
 • zachowania odległości 3,0 m w przypadku sadzenia drzew licząc od osi gazociągu do pni drzew,
 • konieczności uzgadniania z operatorem gazociągu zamiaru prowadzenia wszelkich prac w strefach kontrolowanych.

Tereny rolne mogą być użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. 

Bezpieczeństwo

Infrastruktura gazowa jest bezpieczna dla otoczenia. Budowa nowych gazociągów jest realizowana zgodnie z surowymi normami polskiego          i europejskiego prawa. O kwestię bezpieczeństwa dba się na etapie projektowania, budowy jak i eksploatacji.

 

Projektowanie

Gazociąg lokalizowany jest w miejscach położonych z dala od zabudowy mieszkaniowej. Prace projektantów poprzedzane są badaniami terenowymi, które pozwalają określić rodzaj gruntu oraz jego stabilność. Gazociąg projektowany jest w możliwie prostych odcinkach, co również przekłada się na bezpieczeństwo konstrukcji. Tam, gdzie dochodzi do krzyżowania, np. z drogami, stosuje się konstrukcje o jeszcze większym stopniu wytrzymałości.

 

Bezpieczeństwo na etapie budowy

 • Do budowy wykorzystywane są materiały, których jakość jest ściśle kontrolowana. Już na etapie produkcji rury poddawane są kompleksowym badaniom stali, sprawdza się ich wytrzymałość oraz szczelności warstwy izolacyjnej.
 • Na etapie spawania rur wykorzystuje się nowoczesne techniki spawalnicze pozwalające na bardzo wysoką – wręcz chirurgiczną – precyzję łączenia poszczególnych elementów w sieć gazociągową. Jakość wszystkich spoin jest szczegółowo kontrolowana przy wykorzystaniu najnowszych technologii inżynierii materiałowej.
 • Zarówno inwestor jak i wykonawca dysponują wysokokwalifikowaną kadrą, która ma duże doświadczanie przy realizacji tego typu inwestycji. 
 • Instalowane urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty i atesty, a także są poddawane szczegółowym badaniom i próbom.
 • Przed rozpoczęciem eksploatacji gazociągu zostanie przeprowadzony szereg testów potwierdzających bezpieczeństwo wybudowanej infrastruktury. Poddaje się go próbom wytrzymałościowym oraz szczelności. Podczas prób wytwarzane jest ciśnienie dużo większe, niż to, które występować będzie w rzeczywistości.

 

Bezpieczeństwo w czasie eksploatacji

 • Gazociąg ułożony w ziemi zostanie odpowiednio oznaczony w terenie za pomocą słupków. Słupki zostaną zamontowane
  w charakterystycznych, widocznych punktach.
 • Gazociąg będzie poddawany regularnym kontrolom i przeglądom.
 • Między odcinkami gazociągu zostanie umieszczony zespół zaporowo–upustowy oraz system umożliwiający zdalne i lokalne sterowanie zaworami oraz włączenie lub wyłączenie odcinka gazociągu z eksploatacji.
 • Przepływ gazu będzie stale monitorowany. To umożliwia natychmiastową reakcję np. w sytuacji, w której odnotowany zostanie wzrost lub spadek ciśnienia. W przypadku nieprawidłowości dopływ gazu zostanie zamknięty.

 

Rekompensata

Realizacja inwestycji w oparciu o specustawę gazową gwarantuje wypłatę odszkodowania właścicielowi nieruchomości położonej na trasie przebiegu inwestycji. 

Rekompensaty zostaną wypłacone właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym lub osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, przez które przebiegać będzie gazociąg oraz które znajdą się w jego pasie budowlano-montażowym.

Wypłata odszkodowania odbywa się pod nadzorem właściwego miejscowo wojewody. Zgodnie z zapisami ustawy postępowanie odszkodowawcze zostanie wszczęte z urzędu w momencie zakończenia budowy gazociągu.

Właściciel/użytkownik wieczysty działki zostanie powiadomiony o wszczęciu postępowania administracyjnego i będzie mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą jego nieruchomości. Na zlecenie wojewody niezależny rzeczoznawca wykonuje operat szacunkowy. Na podstawie operatu wojewoda wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość odszkodowania.

Od decyzji wojewody o wysokości odszkodowania przysługuje odwołanie do właściwego ministra w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od dnia ostatecznej decyzji właściwego wojewody.

Zostaną wypłacone dwa rodzaje rekompensat:

 • rekompensata za szkody fizyczne, m.in. za utracone uprawy i brak możliwości prowadzenia upraw w pasie zajętym przez wykonawcę robót, za obniżenie plonowania po zakończeniu inwestycji oraz zwrot płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych.
 • rekompensata za szkody prawne, m.in. ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości, zmniejszenie wartości nieruchomości
  w wyniku posadowienia gazociągu, ograniczenia powstałe w wyniku oznakowania gazociągu.

Wykonawca robót jest ponadto zobowiązany zrekompensować szkody, które powstaną na terenie nieruchomości poza pasem montażowym.   

W nielicznych przypadkach, gdy na terenie nieruchomości budowane będą naziemne obiekty przesyłowe,  nastąpi wywłaszczenie za odszkodowaniem i część nieruchomości stanie się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie zostanie uzgodniona pomiędzy wojewodą, a osobą uprawnioną do odszkodowania w formie pisemnej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem